Vad är DiSC?

Interactive Profiles AB är en ledande aktör på framför allt den svenska marknaden för Wileys beteendeanalyser. Vi tillhandahåller Wileys verktyg Everything DiSC®, som är tredje generationens DiSC, samt DiSC® Classic 2.0 och Five Behaviors samt certifierar användare i syfte att medvetandegöra, förtydliga och förenkla interaktionen mellan människor i arbetslivet. Vår breda och långa erfarenhet av beteende- och kommunikationsprofiler säkerställer en affärsmässighet, kvalitet och omtanke som gör det enkelt för våra kunder att utveckla ett gott och långsiktigt samarbete med oss.

I mer än 30 år har DiSC® hjälpt människor att förbättra sina prestationer, sätta värde på olikheter och lösa konflikter mer ändamålsenligt. DiSC bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör och att på ett medvetet och motiverat sätt ta stegen i riktning mot önskvärd förändring, till nytta för individen, arbetsgruppen och organisationen.

 

DiSC kan användas för att nå olika insikter och fördelar i en rad sammanhang. Oftast används verktyget för att hjälpa enskilda och grupper med följande:

  • Bli medvetna om sina preferenser, styrkor och utvecklingsbehov
  • Uppskatta skillnader mellan olika beteenden
  • Utveckla ett gemensamt språk för att diskutera personliga beteendestilar
  • Skapa dialog om personliga preferenser, svårigheter och olikheter
  • Relatera på ett konstruktivt sätt till människor i omgivningen
  • Förstärka samarbetet inom gruppen och förenkla samverkan mellan grupper inom organisationen

Användningsområden

Grupputveckling

DiSC instrumentet är ett mångfacetterat verktyg och kan med fördel användas i olika gruppsammanhang, tex när vi tittar på en projektgrupp och har intentionen att på kort tid få gruppen att fungera på bästa sätt. Eller då vi använder verktyget i exempelvis en ledningsgrupp och visar på hur de olika deltagarna genom sitt sätt att kommunicera kan påverka beslutsprocessen, förändringsprocessen inom gruppen och informationsprocessen ut i organisationen.

Coachning

Beteendeprofilen DiSC kan i coachsammanhang användas som ett stöd för att förstå hur olika situationer kan förklaras. Det kan vara en grund för att diskutera förekomsten av konfliktrisker eller friktioner som den coachade upplever.  Instrumentet kan även användas som ett 360-graders instrument i den delen som heter 363 for leaders. Genom detta ges möjligheten att coacha fram nya sätt och strategier för att lättare hantera sin vardag och då främst kommunikationen. Instrumentet kan hantera beteendenivån hos grupper och individer, men gör inte anspråk på att vara ett personlighetstest eller inventorium.

Resultatutveckla din organisation

DiSC kan användas både på djupet och bredden i en organisation. Verktyget kan användas som ett kartläggningsinstrument i syfte att få fram vilken karaktär organisationen har. Detta kan sen styra exempelvis informationsutformning och sättet som vi efterfrågar information, från exempelvis en projektgrupp. Det skapar dessutom en förståelse i organisationen kring kommunikationsfrågor och ger en gemensam begreppsapparat som underlättar för feedback mm. Fler kommer att driva snabbare åt samma mål och vi får på så sätt en mer resultatskapande organisation.

För ett smartare sälj

Ett och samma budskap uppfattas på olika sätt. DiSC ger möjligheten att i förväg kartlägga hur budskap sannolikt kommer att uppfattas av olika personer. Det går med verktyget att skapa sannolikheter för hur olika personer vill bli bemötta i säljsituationer. Med hjälp av detta tillsammans med en tydlig bild av sig själv som säljare kan anpassningen förfinas för ett bättre resultat.