top of page
Vad är Everything DiSC®?

Fler frågor & svar

Hur använder man"The Five Behaviors" bok och dess koncept för att utveckla ett team?


Identifiera dysfunktionerna

Först och främst är det viktigt att erkänna och identifiera de specifika dysfunktioner som påverkar ditt team. Använd boken som en referens och utför en ärlig utvärdering av teamets styrkor och svagheter.


Skapa medvetenhet

Dela insikterna från din utvärdering med hela teamet. Diskutera öppet de dysfunktioner som du har identifierat och varför de är problematiska. Det är viktigt att skapa medvetenhet om problemen innan du kan arbeta med att lösa dem.

 

Förtroendebyggande

Bristande förtroende är ofta rotorsaken till andra dysfunktioner. Arbeta med att bygga förtroende genom att främja öppen kommunikation och sårbarhet inom teamet. Övningar och aktiviteter som främjar ömsesidig förståelse och tillit kan vara användbara.

 

Främja konstruktiv konflikt

Istället för att undvika konflikt, uppmuntra teamet att ha öppna och konstruktiva diskussioner. Skapa en trygg miljö där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter och utmana varandra utan rädsla för negativa konsekvenser.

 

Säkerställ engagemang

Få teammedlemmar att engagera sig i beslutsprocessen och mål. Detta kan göras genom att tydligt kommunicera syfte och mål, och se till att alla har möjlighet att påverka besluten.

 

Främja ansvarsskyldighet

Skapa en kultur där teammedlemmar håller varandra ansvariga för att uppfylla sina åtaganden. Tydliga roller och ansvarsområden kan hjälpa till att tydliggöra förväntningarna.

 

Fokusera på resultat

Håll teamets ögon på det gemensamma målet. Se till att målen är tydliga och att det finns mätbara resultat som alla kan sträva efter att uppnå.

 

 

Utbildning och träning

Överväg att använda de olika bedömningar och utbildningsprogram som är baserade på Lencionis koncept, och som finns tillgängliga. Dessa program kan erbjuda praktiska verktyg och övningar för att stärka teamets förmåga att övervinna dysfunktioner.

 

Uppföljning och utvärdering

Regelbunden uppföljning är viktig för att säkerställa att teamet fortsätter att utvecklas och förbättra sin prestation. Använd utvärderingar och feedbackprocesser för att mäta framsteg och identifiera eventuella återstående problem.

 

Genom att aktivt arbeta med att övervinna de fem dysfunktionerna kan du hjälpa ditt team att bli mer sammanhållet, effektivt och framgångsrikt. Det är en kontinuerlig process som kräver tålamod och engagemang från både ledningen och teammedlemmarna.

 

 

Hur fungerar tredje generationens DiSC verktyg och vad skiljer den från andra äldre versioner?

Tredje generationens DiSC-verktyg, såsom Everything DiSC, fungerar genom att använda en validerad forskningsmetod för att generera personlighetsprofilanalyser som ger djupare och mer specifik information än äldre versioner av DiSC-verktyg.

 

Everything DiSC använder en kraftfull algoritm som tar hänsyn till mer än 30 faktorer för att skapa en personlighetsprofil. Denna personlighetsprofil ger detaljerad information om en persons beteendestil och kommunikationspreferenser.

 

En av de största skillnaderna mellan tredje generationens DiSC-verktyg och äldre versioner är precisionen och nyanserade informationen som genereras. Äldre versioner av DiSC-verktyg använde en enklare metod för att generera personlighetsprofilanalyser, vilket ledde till en mindre nyanserad och mindre detaljerad profil.

 

 

 
Arbetsplatsprofil med återkoppling.png

Vilka användningsområden finns för Everything DiSC verktyget?

Everything DiSC kan användas på flera olika sätt inom en organisation för att förbättra kommunikationen, samarbetet och ledarskapet. Nedan följer några av de vanligaste användningsområdena:

 

Teamutveckling

​Everything DiSC kan användas för att hjälpa team a
tt förstå varandras beteendestilar och kommunikationspreferenser, vilket kan förbättra samarbetet och produktiviteten.

 

Ledarskapsutveckling

 

Everything DiSC kan användas för att hjälpa chefer att förstå sin egen beteendestil och hur den påverkar deras ledarskapsstil. Det kan också hjälpa chefer att kommunicera mer effektivt med sina medarbetare.

 

Konflikthantering
 

Everything DiSC kan användas för att hjälpa medarbetare att förstå varför de kan ha olika perspektiv eller beteendestilar, vilket kan minska konflikter och förbättra samarbetet.

 

Rekrytering och urval
 

Everything DiSC kan användas för att hjälpa organisationer att identifiera kandidater som passar bättre in i företagskulturen och arbetsmiljön, baserat på deras beteendestilar och kommunikationspreferenser.


För att implementera tredje generationens DiSC-verktyg i en organisation kan man följa dessa steg:

 

Identifiera behoven

 

Bestäm vilka områden i organisationen som behöver förbättrad kommunikation, samarbetet och ledarskapet.

 

Utbildning

 

Se till att alla inblandade i organisationen förstår hur verktyget fungerar och hur det kan användas för att förbättra organisationens resultat.

 

Samla in data

 

Samla in data genom att använda verktyget och analysera resultaten för att förstå beteendestilar och kommunikationspreferenser.

 

Analysera och agera

 

Analysera data och dra slutsatser om vilka förbättringar som behöver göras. Använd verktyget för att hjälpa individer och team att förstå sina beteendestilar och kommunikationspreferenser och hitta sätt att förbättra kommunikationen och samarbetet.

 

Uppföljning

 

Följ upp och utvärdera resultatet av användningen av verktyget och anpassa implementeringen vid behov.

 
Ledarskapsprofil med återkoppling.png
3 / Vilka är de vanligaste utmaningarna man möter när man ska arbeta med Everything DiSC i organisationen? Vilket verktyg du än väljer att arbeta med för utveckling i organisationen, så finns det några vanliga utmaningar som kan uppstå. 

 

Motstånd från medarbetare
 

Vissa medarbetare kan vara motvilliga att delta i DiSC-utbildningar eller att använda verktyget på grund av oro för att bli kategoriserade eller bedömda utifrån deras beteendestil.
 

Brist på tid
 

Det kan finnas begränsad tid tillgänglig för att genomföra DiSC-utbildningar och integrera verktyget i organisationens processer.
 

Brist på stöd från ledningen
 

Om ledningen inte är engagerad i att stödja och genomföra DiSC-utbildningar och insatser, kan det bli svårt att få medarbetarna att ta verktyget på allvar och använda det effektivt.

 

För att hantera dessa utmaningar kan det vara bra att tänka på:

 

  • Skapa en positiv inställning: Det är viktigt att förklara syftet med verktyget och att visa hur det kan hjälpa medarbetarna att förstå sig själva och sina kollegor bättre. Detta kan minska motståndet från medarbetare och öka motivationen att delta i DiSC-utbildningar.

 

  • Planera för verktygets implementering: Genom att skapa en plan för hur DiSC-verktyget ska implementeras och integreras i organisationens processer kan man minska risken för brist på tid och se till att verktyget används effektivt.

 

  • Skapa stöd från ledningen: Genom att involvera ledningen och visa dem hur verktyget kan hjälpa till att öka produktiviteten, samarbetet och medarbetarnas engagemang kan man skapa stöd för verktygets implementering.

bottom of page